top of page

TÁJÉKOZTATÓ WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSRŐL

Toborzási ügyekben a személyes adatok kezelői:

 • HSA Recruitment Kft., székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 48., adószám: 24977461-2-09;

 • Trenkwalder Recruitment Kft., székhely: 1132 Budapest, Váci út 99-105., adószám: 26552112-4-41

1. Bevezetés

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a https://www.allatijomunka.hu/ weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről nyújt tájékoztatást. Az érintett természetes személyek elnevezése a továbbiakban együttesen: Érintett.

 

2. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

 

név:             Splendidea Communications Kft.

székhely:      1051 Budapest, Vigadó tér 3.

honlap:        https://www.allatijomunka.hu/

 

Adatkezelő adatvédelmi ügyekben felelős kapcsolattartója, elérhetőségei (kizárólag a honlappal összefüggésben):

Splendidea Communications Kft., Szabados Krisztián, email: mars@flowpr.hu

 

3. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak és meghatározásuk

 

“személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

„érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy (pl.: érdeklődő, szolgáltatás igénybe vevője, adós, stb…), akinek személyes adatai vonatkozásában az Adatkezelő a jelen szabályzat szerint adatkezelést végez.

 

“adatkezelő”: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

 

“adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

“adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

 

“adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

 

“adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

“sütik (cookie)”: A sütik olyan fájlok vagy információdarabok, amelyeket a látogató által elért webszerver küld a látogató számítógépének webböngészője számára. Egy süti általában tartalmazza annak a webhelynek a nevét, ahonnan érkezett; a süti értékét, vagyis egy véletlenszerűen generált egyedi számot, valamint élettartamát, azt, hogy milyen hosszan marad a készüléken. A süti a látogató számítógépének, készülékének háttértárjában, egy fájlban tárolódik. A fájl tartalmát a sütit elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőtől.

 

4. Az Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

 

5. Az adatkezelés alapelvei

 

A személyes adatok kezelésének alapelvei:

 • jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni az adatkezelést („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”); valamint

 • szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az adatkezelés elveinek való megfelelést igazolni lehessen („elszámoltathatóság”).

 

6. Az Adatkezelés céljai

 

Az adatkezelés céljai:

 • tartalomszolgáltatás;

 • nyitott pozíciók betöltése, az Adatkezelő által nyújtott platformszolgáltatás igénybevétele, használata, kapcsolatfelvétel munkaviszony létesítéséhez szükséges kiválasztási eljárások lefolytatása érdekében;

 • kapcsolattartás

 

7. Az Adatkezelés lehetséges jogalapjai

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása

 

Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezel egyes adatokat. Érintettnek a hozzájárulást egyértelműen, önkéntesen és dokumentálhatóan kell megadnia. Kétség esetén Adatkezelő köteles a hozzájárulás tényét és jogszerűségét igazolni.

Az Érintettek bármely, önkéntes hozzájárulásuk alapján kezelt adataikról tájékoztatást kaphatnak Adatkezelőtől a meghatározott címen, illetve bármely önkéntes hozzájárulásukból fakadó jogukat ilyen módon gyakorolhatják.

Az Érintett által az Adatkezelővel közvetlen felhívás nélkül, önkéntesen közölt adat esetében – amennyiben nem áll fenn az adatkezelés más jogalapja – az önkéntes hozzájárulás megadottnak tekintendő az Érintett aktív magatartására tekintettel.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés időtartama legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig terjedhet, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – munkaszerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés

 

A szerződés előkészítése körében kezelt adatokat Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a jelen tájékoztatóban foglalt határidőben törli, amennyiben a szerződés az Érintett és Adatkezelő között nem jön létre. Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy amennyiben nem járul hozzá adatai más célból való kezeléséhez, úgy adatai törlésre kerülnek. Amennyiben Érintett hozzájárul a céltól eltérő kezeléshez, úgy Adatkezelő az adatokat a továbbiakban az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - jogi kötelezettség

 

Adatkezelő jogszabály alapján köteles különböző adatok kezelésére. Az adatkezelés ezen jogalapja akkor tekinthető szabályosnak, ha Adatkezelő pontosan meghatározza, hogy mely adatokat mely jogszabályi kötelezés alapján kezel.

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

 

Adatkezelő jogosult bizonyos személyes adatok kezelésére jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ezen érdekekkel szemben nem élvez elsőbbséget az érintett olyan érdeke, vagy alapvető joga, illetve szabadsága, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet alkalmaz minden olyan esetkörre, melyben a személyes adatok kezelése jogos érdek érvényesítése érdekében szükséges. Az érdekmérlegelési tesztek részletesen dokumentálják Adatkezelő fennálló jogos érdekét, illetve az érintett azon jogát, melyek az adatkezelés során korlátozásra kerülnek, valamint azt, hogy a korlátozás megfelel- e az arányosság követelményének. Adatkezelő – az átláthatóság és elszámoltathatóság alapelveit figyelembe véve – készíti el ezen dokumentációt.

 

8. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama (táblázatos formában)

 

Kezelt személyes adatok

 • IP cím;

 • a cookie-k (sütik) elhelyezéséhez szükséges személyes adatok

Adatkezelő részére a Adatkezelő tevékenységével összefüggésben küldött bejelentések, üzenetek, kérések során megadott személyes adatok, érintett

 • neve, 

 • címe, 

 • telefonszáma vagy emailcíme (megadásuk esetén)

 • webes megkeresés esetén IP-cím

 

Adatkezelő részére a tevékenységével összefüggésben benyújtott panaszban megadott személyes adatok, de legalább a panaszt tevő magánszemély

 • neve, 

 • lakcíme

 • elektronikus panaszbejelentés esetén emailcíme

Vezetett dokumentumok: panaszról felvett jegyzőkönyv, adott válasz

Adatkezelés célja

 • Tartalomszolgáltatás;

 • Sütik használata, amelynek célja, hogy gyorsítsák az oldal használatát, kiegyensúlyozzák a szerverekre érkező terhelést, vagy automatizmusokkal segítsék és könnyítsék az oldal használatát.

 • Bejelentések, üzenetek kezelése, megválaszolása, egyéni ügyféligények kielégítése

 • Panasz elbírálása

 

Adatkezelés jogcíme

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása az IP cím és a nem szükséges sütik tekintetében (melyek beállítási lehetőséggel engedélyezhetőek).

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek f) pontja a szükséges sütiket illetően

(Az adatkezelő jogos érdeke a Weboldal megjelenítése, használatának biztosítása, a weboldal és a böngésző közötti informatikai kapcsolat, a biztonságos online elérhetőség megteremtése. – Érintett ezen adatkezeléssel szemben bármikor tiltakozhat!)

Adatkezelés időtartama (törlésre előirányzott határidő)

 • Az IP cím tekintetében az utolsó látogatásától számított 90 (kilencven) napig.

 • A Weboldalon megnyíló sütitájékoztató szerint

 • Bejelentések, panaszok, üzenetek elintézését, megválaszolását követően azonnal törlendő vagy az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig

 • A panaszról felvett jegyzőkönyv és az arra adott válasz másolati példányait a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 (három) évig kell megőrizni.
   

Személyes adatok továbbításának címzettjei, adatfeldolgozók

 • Splendidea Communications Kft. mint a Weboldal üzemeltetője

 

Toborzási formok érintettjei esetén:

 • Trenkwalder Recruitment Kft., mint a személyes megadott adatok kezelője;

 • HSA Recruitment Kft.,  mint a személyes megadott adatok kezelője.

 

 • Fogyasztóvédelmi hatóság szükség esetén

 

9. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatfeldolgozásra azon személyek köre jogosult, amelyek feladatellátásához a személyes adatok megismerése elengedhetetlen.

 

Adatfeldolgozók:

 • Splendidea Communications Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 3. 1. lház. 4. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-710041);

 • HSA Recruitment Kft., székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 48., adószám: 24977461-2-09;

 • Trenkwalder Recruitment Kft., székhely: 1132 Budapest, Váci út 99-105., adószám: 26552112-4-41

 

Az adatfeldolgozó személyében bekövetkezett változással az Adatkezelő minden esetben frissíti a jelen tájékoztatóját. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót igénybe vehet.

 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait kizárólag az Érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére. Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján rögzíti, hogy harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít általa kezelt adatot a Weblapon történő adatkezelésekkel összefüggésben.

 

10. Az Érintett jogai

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett az Adatkezelő részére küldött írásos nyilatkozattal bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott, valamint az egyéb jogi alapon végzett adatkezelések jogszerűségét.

 

Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

 

Törléshez való jog (az „elfeledtetés joga”)

Az Érintettet megilleti a jog, hogy kérje a kezelt adatainak a törlését. Adatkezelő kifejezetten tájékoztatja az Érintettet arról, hogy a tekintettel arra, hogy az általa megadott személyes adatok a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint a világhálón keresztül kerülnek elküldésre, valamint részben (a videók és vélemények tekintetében) megjelenítésre, így ezek végleges törlése csak az Adatkezelő által kezelt csatornákon és platformokon kezelt, illetve közzétett személyes adatokra korlátozódhat. A törléssel kapcsolatos kérelem nyomán az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik az Érintett személyes adatainak törléséről. Az adatok végleges törlése a fentiekben megjelölt internetes felületekről azonban hosszabb idő vehet igénybe.

 

Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult kérni, hogy korlátozásra kerüljenek a kezelt adatai (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A korlátozás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

 

Tiltakozás joga

Az Érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen.

 

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést fő szabály szerint díj felszámítása nélkül biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel.
 

Panasz és jogorvoslat

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be.

 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogorvoslat esetén a perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett személy választása szerint – az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 

A fenti jogaik tiszteletben tartása mellett kérjük az Érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg az Adatkezelőt a fentebbi elérhetőségeik valamelyikén.

 

***

 

Budapest, 2024. március 6.

bottom of page